Regulamin

Regulamin
Regulamin Serwisu https://sex-zabawy.pl

(1). Wstęp

1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania Serwisu znajdującego się pod adresem https://sex-zabawy.pl
2.Użytkownikiem Serwisu staje się każda osoba przebywająca na łamach serwisu i w jakikolwiek sposób z niego korzystająca.Wejście do Serwisu następuję poprzez kliknięcie przycisku “Wchodzę” tym samym składając oświadczenie akceptacji Regulaminu Serwisu oraz potwierdzenia pełnoletności. Użytkownik zobowiązany jest do przeczytania i zaakceptowania oraz zastosowania się do warunków naszego Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się na warunki Regulaminu, nie możesz korzystać z usług naszego Serwisu.
3.Serwis https://sex-zabawy.pl może zawierać treści erotyczne i jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich (musisz mieć ukończone co najmniej 18 lat).
4..Administratorem usługi jest firma Premium Kontakt admin@sex-zabawy.pl

(2). Definicje

Następujące zwroty i wyrażenia użyte w regulaminie :
1. Regulamin(Regulaminu) – niniejszy dokument zawierający ogół zasad, obowiązków i informacji określający zasady korzystania z Serwisu internetowego https://sex-zabawy.pl
2. Administrator – osoba obsługująca i zarządzająca Serwisem znajdującym się pod adresem https://sex-zabawy.pl
3. Serwis (Serwis, Serwisie, Serwisu) – Strona internetowa znajdująca się pod adresem https://sex-zabawy.pl której przeznaczeniem jest świadczenie usług polegających na udostępnieniu Użytkownikowi miejsca na serwerze w celu dodania i opublikowania własnych Wpisów/Plików/Ogłoszeń
4. Użytkownik(Użytkownika, Użytkownicy, Użytkownikami, Użytkownikowi) – jest to osoba w jakikolwiek sposób korzystająca i przebywająca na łamach Serwisu https://sex-zabawy.pl/, która ukończyła 18 rok życia.

(3). Informacje podstawowe
1. Administratorem Danych Osobowych, pozyskanych w drodze rejestracji, jest tylko i wyłącznie Administrator Serwisu. Dane osobowe Użytkownika są chronione i nie są udostępniane osobą trzecim.
2.Kontakt z Administratorem serwisu dostępny jest za pomocą poczty elektronicznej podanej w dziale Kontakt.
3.Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, poniesione przez Użytkownika, powstałe na skutek uczestnictwa w Serwisie.
4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę zgromadzonych Danych w tym treści, pliki, zdjęcia, filmy,ogłoszenia i oferty i jakiekolwiek inne materiały zamieszczone przez niego na łamach Serwisu a szczególnie podczas:
-Awarii technicznych Serwisu
-Awarii sieci Internet
-W skutek działań osób trzecich.
5. Administrator, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.), zobowiązuje się do nie udostępniania Danych Osobowych Użytkownika żadnym innym podmiotom ani osobom trzecim, nieupoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa
6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego wyłączenia funkcjonowania Serwisu
7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne , awarie i opóźnienia serwisów szybkich płatności z których realizowane są płatności w naszym portalu.
8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści Wpisów/Ogłoszeń/Plików zamieszczonych na łamach Serwisu przez Użytkownika. Użytkownik oświadcza że posiada pełnię praw autorskich do dodawanych przez siebie treści oraz że nie naruszają one przepisów prawa.
9.Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna; jedynym jej warunkiem jest wprowadzenie Loginu, hasła, wymaganych Danych oraz prawidłowego adresu email, na który wysyłany jest link aktywujący, warunkujący założenie Konta w Serwisie

(4) Użytkownik
Użytkownik oświadcza że :
1.Zapoznał się i w pełni zaakceptował postanowienia niniejszego Regulaminu

2.Rozpowszechniane przez niego Dane, informacje oraz inne treści, w szczególności fotografie, filmy, numery telefonów, komentarze i wypowiedzi:
-są zgodne z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu
-nie naruszają praw ani dóbr osobistych innych Użytkowników, bądź osób trzecich z uwzględnieniem poszanowania ich płci, orientacji oraz godności i prawa do wyrażania opinii
-są zgodne z zasadami współżycia społecznego oraz nie noszą cech wulgarnych, obraźliwych, dyskryminujących, rasę, etniczność, płeć, wyznanie a także innych, które Administrator uzna za sprzeczne z normami moralnymi i dobrymi obyczajami
-nie zawierają gróźb, bezpodstawnych oskarżeń, jakichkolwiek wymuszeń i prowokacji, mających na celu obrażanie i znieważanie innych Użytkowników
-zamieszcza dobrowolnie, wyrażając tym samym zgodę na upublicznianie oraz udostępnianie ich za pośrednictwem Serwisu innym Użytkownikom, z wyjątkiem Danych:
-dostępowych do Konta, tj. hasła, linku aktywującego
-stanowią prywatne opinie i poglądy Użytkownika, za których formę i treść ponosi wyłączną odpowiedzialność
-są zgodne z prawdą i stanem faktycznym
-przedstawiają tylko i wyłącznie wizerunek własny lub wizerunek własny, wraz z wizerunkiem osób trzecich jedynie w przypadku, gdy wyraziły one na to zgodę. Jednocześnie Użytkownik jest świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na nim za umieszczenie Danych, Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez ich zgody
-posiada wszelkie, wymagane, majątkowe prawa autorskie do publikowania zamieszczanych na łamach Serwisu treści oraz prawo do wykorzystania wizerunku w celu udostępniania go w Serwisie
-udziela Administratorowi licencji na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, utrwalanie oraz zwielokrotnianie w/w treści nieodpłatnie i bezterminowo

3.Użytkownik oświadcza oraz wyraża zgodę na:

-przetwarzanie przez Administratora swoich Danych, zamieszczanych informacji oraz innych treści, w szczególności fotografii, filmów, wpisów, wypowiedzi i komentarzy, poprzez ich prezentowanie na łamach Serwisu
-umieszczanie przez Administratora banerów i okien reklamowych, wyświetlanych na stronach Serwisu, w tym także na stronie Profilu Użytkownika
-otrzymywanie od Administratora informacji handlowych i innych komunikatów o charakterze informacyjnym oraz reklamowym, za pośrednictwem prywatnych wiadomości, wysyłanych w Serwisie
-gromadzenie i przetwarzanie Danych Osobowych, w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Serwisu
-oznakowanie przez Administratora swoich Danych rożnymi cechami, w tym zamieszczanie adresu Serwisu na wszelkich, dodawanych przez Użytkownika treściach, w szczególności fotografiach i filmach dla wskazania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu w/w treści w sposób niezgodny z wolą Użytkownika przez osoby do tego nieupoważnione
4.Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych, niż został do tego przeznaczony, w szczególności niedozwolone jest:
5.udostępnianie za pośrednictwem Serwisu fotografii i filmów pobranych z innych serwisów internetowych, a także zawierających adresy innych stron www w miejscach w których jest to zabronione.
6.masowe wystawianie złośliwych komentarzy oraz dokonywanie innych czynności działających na szkodę Użytkowników Serwisu
7.podejmowanie działań wobec innych Użytkowników, które mogą wprowadzać ich w błąd, w szczególności oferowanie usług za pośrednictwem serwisu, w zamian za doładowania telefonów bądź dokonywanie przelewów
8.podejmowanie działań o charakterze reklamowym oraz zamieszczanie niepożądanych treści, tj. spamu
9.ingerowanie w techniczną strukturę Serwisu, w sposób naruszający jego prawidłowe funkcjonowanie
10.kopiowanie/powielanie w całości lub w części, treści publikowanych na łamach Serwisu bez zgody Administratora, z wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)
11.Użytkownik może w każdej chwili e i na trwałe usunąć swoje Konto bez podania przyczyny.

(4). Wymagania techniczne

1 Do korzystania z Serwisu niezbędny i zalecane jest: komputer stacjonarny,laptop, tablet lub telefon czy inne urządzenie z dostępem do sieci internetowej przeglądarka internetowa (obsługujaca cooki JavaScript aplety Javy oraz flash), skrzynka pocztowa email, oraz włączenie plików cookies.
2 Serwis zastrzega że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne awarie oraz przerwy techniczne w dostępie do Serwisu wynikłe z przyczyn niezależnych od Administratora.

POLITYKA PRYWATNOSCI

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem Ciasteczka lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej

Regulamin obowiązuje od dnia 25 marca 2018r

Komentarze są wyłączone.